NEWS > CS49 AKUREY AK-10 Finishes Seatrial 18.05.2017